Klachtenprocedure

  1. KLACHTEN

1.1. Ofelia neemt alle klachten ernstig.

1.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst zoals elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten onmiddellijk, volledig en duidelijk omschreven, worden ingediend bij Ofelia, op straffe van verval van elk recht. De klachten moeten per e-mail ingediend worden (info@ofelia.be).

1.2. Bij Ofelia ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt zal Ofelia binnen de hierboven gestelde termijn van 14 dagen een bericht van ontvangst overmaken aan de klant alsook een indicatie geven van wanneer de klant een meer uitvoering antwoord kan verwachten.

  1. TERUGGAVE

2.1. In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving inzake de verkoop op afstand (Wetboek Economisch recht – wet van 21 December 2013), heeft de klant het recht afstand te doen van zijn aankoop zonder bestraffingen en zonder opgave van redenen. Om deze vraag tot herroeping in te dienen, volstaat het dat de klant:
– oftewel, de klantendienst contacteert via info@ofelia.be
– oftewel, het herroepingsformulier invult en verstuurt via e-mail.

De klant beschikt over een tijd van veertien (14) kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelde goederen om ze terug te sturen naar Ofelia tegen omwisseling of restitutie. Om de restitutie of omwisseling te verkrijgen, moet de cliënt op zijn kosten (overeenkomstig Art. VI.51 § 1.) en onder zijn verantwoordelijkheid de nieuwe producten (met de leveringsbon) terugsturen, in hun originele verpakking, onbeschadigd en vergezeld van alle eventuele accessoires (zoals bijvoorbeeld handleidingen en documentatie) naar het volgende adres: Ofelia – spoorwegstraat 14 – 9550 Herzele

2.2. Indien de goederen zijn toegezonden aan Ofelia onder de juiste voorwaarden en binnen de juiste tijd, engageert Ofelia zich ertoe de betalingen door de cliënt gedaan terug te geven, (met uitzondering van de leveringskosten) en dit zonder extra kosten.  In het geval waar de leveringskosten initieel gedragen waren door Ofelia dan worden deze kosten in mindering gebracht op het terug te geven bedrag aan de klant.  De teruggave zal gebeuren binnen een termijn van maximum 14 dagen te beginnen vanaf de ontvangst van de koopwaar door Ofelia.

Herroepingsdocument Ofelia
(dit formulier enkel invullen en terugzenden als U de overeenkomst wilt herroepen)

AAN :

Ofelia – Spoorwegstraat 14 – 9550 Herzele
België

Telefoonnummer : +32.475 82 36 21

E-mail : info@ofelia.be

Ik deel U hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep :


Bestelnummer : ______________________

Besteld op : ______ / ______ / 20_____

Ontvangen op : ______ / ______ / 20_____


Naam consument : ________________________________________________


Adres consument : ________________________________________________


________________________________________________________________


________________________________________________________________
Opgemaakt te __________________________ op  ______ / ______ / 20_____