Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. INLEIDENDE BEPALING

Onderstaande verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle commerciële transacties met betrekking tot de verkochte producten door Dmd design BVBA in de schoot van haar werkingsmaatschappij Ofelia, met uitsluiting van alle andere voorwaarden tenzij bij uitdrukkelijke schriftelijke afwijking en in onderling overleg tussen partijen.

Het loutere feit van het plaatsen van een bestelling op de website Ofelia leidt tot de aanvaarding van de onderliggende verkoopsvoorwaarden en wordt van kracht telkens een nieuwe overeenkomst wordt afgesloten.

Dmd Design Bvba houdt zich het recht voor om de contractuele clausules te wijzigen, waarbij de publicaties op de site als kennisgeving van de wijziging geldt.  Het verder gebruik van de website zal dan aanzien worden als een aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.

Onderstaande verkoopsvoorwaarden zijn geldig vanaf 01/08/2020  Zij vervangen en vernietigen alle voorgaande.  De koper aanvaardt deze integraal.

 1. IDENTITEIT VAN DMD DESIGN BVBA

Ofelia is een werkingsmaatschappij van Dmd Design BVBA

Ofelia – Praktijk voor complementaire zorg
Spoorwegstraat 14
9550 Herzele

GSM: 0475 82 36 21

Email: info@ofelia.be

BTW identificatienummer: Be 0669.704.133

 1. BEGRIPPEN

Voor de toepassing van deze verkoopsvoorwaarden of voor de begrippen op de site Ofelia wordt verstaan onder :

3.1. Ofelia : De werkingsmaatschappij en website van Dmd Design BVBA waar de producten worden aangeboden en verkocht aan de klanten. Het geheel van de domeinnamen (.be, .lu, .fr, .nl,..) en de gekoppelde domeinnamen worden vermeld onder de naam Ofelia.

3.2. Klant : Elke natuurlijke- of rechtspersoon, handelingsbekwaam die een bestelling doorgeeft via de website Ofelia.

3.3. Bestelling : De aanvraag door de klant tot sluiting van een verkoops-overeenkomst tussen DMD DESIGN BVBA en de cliënt van de internet-winkel Ofelia met betrekking tot de producten die worden aangeboden via Ofelia.

3.4. Product fiche : Geeft de informatie (teksten, foto’s, grafieken, classificatiesysteem per categorie,…) over een te koop aangeboden product via Ofelia.

3.5. Producten : Alle goederen te koop aangeboden door Ofelia, werkingsmaatschappij van DMD DESIGN BVBA

3.6. Transactie : Het geheel van de handelingen, veiligheidsverplichtingen, autorisatieprocessen en akkoorden inherent aan de betaling van producten die besteld worden via credit card of ieder andere middel van virtuele transactie via de website.

 1. AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN

De klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en verklaart – door het plaatsen van een bestelling – deze onvoorwaardelijk te aanvaarden. De validatie van de bestelling geldt als aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden.

 1. KLANT

Iedere bezoeker van de website Ofelia beschikt over de mogelijkheid om zich te registeren als gebruiker, waarna hij/zij kan overgaan tot het plaatsen van bestellingen.

De aldus gegenereerde toegang tot Ofelia is persoonlijk en is voorbehouden aan handelingsbekwame personen.

De gebruiker verbindt er zich toe om zijn login gegevens en zijn paswoord niet door derden te laten gebruiken en misbruik door derden te verhinderen.

Ofelia behoudt zich het recht voor om bijkomende identificatiemaatregelen op te leggen.

In geval van (vermoeden van) onrechtmatig of verboden gebruik, is het Ofelia toegestaan om de registratie van de gebruiker te schrappen, onverminderd het recht van Ofelia om de schade op de gebruiker te verhalen.

 1. VOORWERP

De klant maakt verbinding met de website (www.ofelia.be).  Door middel van het vullen van zijn winkelwagentje, plaatst hij de bestelling van de producten die hij geselecteerd heeft tijdens zijn bezoek op de website.

De aangekochte producten worden online betaald via één van de mogelijkheden aangeboden op de website.

Ofelia bevestigt de aanvaarding van de bestelling via e-mail en de producten worden aan de klant geleverd binnen een redelijk gestelde termijn.

 1. BESTELLING

7.1. Al de informatie die de klant aan Ofelia bezorgt (invoeren van de gegevens inherent aan een bestelling) is bindend.  Ofelia kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan tijdens het ingeven van de bestemmingsgegevens (inclusief leverings- en facturatieadres).  Ofelia kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om het bestelde product(en) te leveren.

7.2. De automatische registratiesystemen bieden van nature een bewijs van zowel de inhoud als de datum van de bestelling.

7.3. Na ontvangst van de aanvraag tot bestelling bevestigt Ofelia aan de klant de aanvaarding van de bestelling door het versturen van een bevestiging op het e-mail adres dat de klant heeft meegedeeld bij het registreren van zijn bestelling.  De verkoop zal niet eerder worden afgesloten dan vanaf de verzending van de bestel- of orderbevestiging.

7.4. In het algemeen en zonder dat verdere uitleg nodig is, behoudt Ofelia zich het recht voor om elke bestelling te weigeren of te annuleren, inclusief het geval van betalingsproblemen bij de huidige bestelling of een geschil betreffende de betaling van een eerder gedane bestelling.

7.5. De bestelling is pas definitief van zodra Ofelia deze aanvaard heeft en de klant het volledige bedrag (inclusief de verzendingskosten) betaald heeft aan Ofelia, conform de aldaar aangewezen betaalmethode.

7.5. De meeste producten zijn op voorraad. Indien het bestelde product niet voorradig of niet onmiddellijk in voorraad is, zal Ofelia via e-mail de klant over de vertraging van de levering inlichten.  Indien de klant niet akkoord is met de vertraging, kan hij zijn bestelling wijzigen of annuleren.

7.6. Enkel handelingsbekwame personen naar het Belgische recht kunnen een bestelling plaatsen.

 1. PRIJS

8.1. De prijs is steeds in EURO en BTW inclusief.  De prijs vermeldt op de product data-sheets geeft een detail zowel van het product als van de BTW maar stemt niet overeen met de kosten gerelateerd aan het transport.

8.2. De prijs vermeldt in de bestelbevestiging is de definitieve prijs, inclusief alle bijhorende kosten en BTW.  Die prijs bevat aldus de goederenprijs, de behandelingskosten, verpakkings- en bewaringskosten alsook de transportkosten.

8.3. Ofelia behoudt zich het recht voor om de prijs op elk moment te wijzigen, maar de producten worden gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van registratie van de bestelling(en).

8.4. Enkel schriftelijke offertes welke door Ofelia worden opgesteld zijn bindend tot op de erin genoemde datum, of, bij afwezigheid hiervan, tot 30 dagen na de verzenddatum.

 1. BETALING

9.1. De prijs van de goederen is cash te betalen middels één van de betalingsmiddelen voorgesteld op de dag van bestelling. 

9.2. Enkel na schriftelijke voorafgaande afspraak kan van een onmiddellijk betaling afgeweken worden.  Indien de vastgelegde en bevestigde voorwaarden niet gerespecteerd worden, behoudt Ofelia het recht voor om zonder ingebrekestelling de volgende kosten aan te rekenen : een intrest van 15% op jaarbasis en een conventionele schadevergoeding van 15% met een minimum van 60,00 (zestig) Euro.  Alle reële incassokosten zijn bovendien voor rekening van de koper.  Indien de betalingsafspraken niet nagekomen worden, zullen wij elke volgende levering tegen rembours versturen.  In dit geval rekenen wij bovendien 10,00 (tien) Euro aan als administratiekost ongeacht de waarde van de zending.

9.3. De bescherming tegen een frauduleus gebruik van de betalingsmiddelen gebruikt voor de transactie is verzekerd door Mollie.

9.4. De bestelling gevalideerd door de klant wordt pas effectief wanneer de instelling voor de beveiligde bankbetaling en Mollie hun akkoord hebben verleend in verband met de uitvoering van de transactie.  De geplaatste bestelling zal automatisch geannuleerd worden in geval van weigering van de instelling voor de beveiligde bankbetaling of van Mollie.  De klant zal hiervan per e-mail verwittigd worden.

9.5. De informatie over de betaling maakt onderwerp uit van een geautomatiseerde gegevensverwerking en valt onder de verantwoordelijkheid van Mollie.  Die geautomatiseerde verwerking van gegevens heeft tot doel fraude met de bankkaart te bestrijden.  Mollie en Ofelia zijn de gegevensontvangers in relatie met de bestelling. Het ontbreken van gegevens in relatie met de bestelling verhindert de realisatie en analyse van de transactie. In geval van frauduleus gebruik van een bankkaart, van een onregelmatige verklaring of een anomalie, kunnen de gegevens in relatie met de bijhorende bestelling en de niet-betaling voorwerp uitmaken van een opname in een bestand van betalingsincidenten.

9.6. De factuur van de bestelling wordt meegestuurd met uw pakket en ter beschikking gesteld op het moment dat uw bestelling cq pakket aan U wordt overhandigd door de koerierdienst.  In het pakket zit evenzeer een gedetailleerde zendnota met de geleverde en niet-geleverde producten.

9.7. Zolang de betalingsvoorwaarden niet nagekomen zijn blijven de goederen ten volle eigendom van Ofelia.

 1. LEVERING

10.1. Na bevestiging van de bestelling en aanvaarding van de betaling door het orgaan belast met de financiële transactie, verbindt Ofelia zich er toe om de bestelde producten naar de klanten toe te sturen op het opgegeven leveringsadres.  Vanaf het ogenblik dat de bestelde goederen worden verstuurd zal de klant een elektronische verzendingsnota ontvangen op het door de klant opgegeven e-mail adres.   

10.2. Door het plaatsen van een bestelling, engageert de klant zich voor de ontvangst-regeling van  de goederen inclusief alle belastingen, rechten en andere huidige en toekomstige kosten te wijten aan de titel van levering van de bestelde goederen.   De solidaire aansprakelijkheid van Ofelia cq Dmd Design Bvba kan in dat opzicht niet spelen.

10.3. De leveringen gebeuren hoofdzakelijk door BPost en PostNl.  De tarieven van levering en verzending zijn beschikbaar op de site ofelia.be.   Geen enkele compensatie kan geclaimd worden aan Ofelia of aan vervoerder door de klant in geval van laattijdige levering.

10.4. Bij de ontvangst van de bestelde goederen, moet de klant of de bestemmeling de goede staat van de geleverde goederen nagaan en kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden en instructies die aan hem werden verstrekt.

10.5. De klant of de bestemmeling dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren.  Indien de geleverde producten niet precies overeenstemmen met de bestelling, een gebrek vertonen (bv een breuk), of onvolledig zijn (tekort) dient de klant onmiddellijk Ofelia per e-mail (info@ofelia.be) te verwittigen.

10.6. Als een pakket door de klant niet is ontvangen ondanks verschillende passages van de vervoerder en/of de klant heeft de goederen niet afgehaald binnen een redelijke termijn, wordt de bestelling teruggezonden aan Ofelia.  De klant zal hiervan per e-mail verwittigd worden door Ofelia.   Een nieuwe levering kan door de koper gevraagd worden.  De verzendkosten van deze nieuwe zending zullen altijd integraal aan de klant doorgerekend worden, zelfs indien de eerste verzending gratis werd uitgevoerd.

10.7. Bij het kenbaar maken door de klant van het niet ontvangen van een bestelling zal Ofelia rekening houden met de gegevens inzake de levering verkregen door de koerierdienst.  Indien deze trackinggegevens wijzen op een aflevering van de bestelling cq pakket, kan er van Ofelia geen compensatiemaatregel verwacht worden.

10.8. De klanten of de bestemmelingen van de goederen onthouden zich van elke gedeeltelijke of gehele wederverkoop.

10.9. Opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en houden geen verplichting van Ofelia in.

10.10. Al onze verkopen geschieden ex works Herzele.  Het transportrisico is geheel ten laste van de koper.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

11.1. Ofelia/ DMD DESIGN BVBA kan in geen enkel geval en op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor schade van allerlei aard die kan resulteren uit een slecht gebruik van de gecommercialiseerde producten.

11.2. De aansprakelijkheid van Ofelia/Dmd Design BVBA kan eveneens niet worden weerhouden voor mogelijke veranderingen in de producten aangebracht door de fabrikanten.

11.3. De aansprakelijkheid van Ofelia/Dmd Design BVBA zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling en kan niet in twijfel worden gebracht voor kleine vergissingen of nalatigheden die hadden kunnen voortbestaan ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen in de presentatie van de goederen. Inclusief, de foto’s gepresenteerd op de site worden verstrekt louter ten exemplatieve titel. In geen enkel geval kan een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een goed worden ingeroepen in geval van afwijking in vergelijking met de foto beschikbaar op de site. De verwijzingen bekendgemaakt op de data-sheets zijn louter van indicatieve titel. De klant engageert zich om aandachtig het bericht weergegeven door de fabrikant te lezen op of in de verpakking van het product.  Het is dat bericht dat de informatie bevat (inclusief de doseringen en tegen indicaties) die de klant cq gebruiker dient te respecteren.

11.4. Ofelia/Dmd Design BVBA kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de wijziging van de gebruiksvoorwaarden, onderbreking of stopzetting van de website, dan wel slechts een beperkte toegang tot de website.

 1. GARANTIE

12.1. Alle Producten aangekocht bij Ofelia genieten van de wettelijke garantie voortvloeiende uit de artikelen 1649bis et.seq. van het Burgerlijk Wetboek, voor een gebrek aan overeenstemming op het ogenblik van de levering van het Product, op voorwaarde dat de Klant het gebrek niet kende of niet geacht wordt het te kennen op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst, en dit, voor zover het gebrek zich voordoet binnen twee (2) jaar na de levering. De Klant dient Ofelia schriftelijk op de hoogte te stellen van zijn intentie beroep te doen op de wettelijke garantie, ten laatste binnen twee (2) maanden te rekenen vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld. De terugzendingskosten van het niet-conforme Product zullen door Ofelia worden gedragen, voor zover ze zullen uitgevoerd worden door de postdiensten vertrekkend vanuit België. Niettemin, zal de klant alle risico’s dragen verbonden aan het verlies van het product gedurende de hele duur van de teruggave operatie. De teruggavekosten zullen gecrediteerd worden in de vorm van een aankoop bon, met een waarde op de volgende bestelling, of inbegrepen zijn in de eventuele teruggave.

12.2. In geen enkel geval kunnen Ofelia/Dmd Design BVBA verantwoordelijk worden gehouden voor het niet-respecteren van wet- en regelgeving van kracht in het land van ontvangst.  De eventuele aansprakelijkheid van Ofelia/Dmd Design BVBA is uitsluitend gelimiteerd tot de waarde van het product in kwestie, bepaald volgens de datum van verkoop.

De klant kan rechtstreeks contact opnemen met Ofelia per e-mail via info@ofelia.be

12.3. Ofelia/Dmd Design BVBA garandeert in het kader van huidige overeenkomst enkel de deugdelijke levering van de producten aan de hand van de door de klant verstrekte gegevens.  Ofelia/Dmd Design BVBA garandeert nooit het bereiken van een bepaalde resultaat.  De kwaliteit en de bruikbaarheid van de door Ofelia/Dmd Design BVBA geleverde producten, wordt weergegeven op de bijsluiter van de fabrikant.  De koper is verplicht de instructies en gebruiksvoorwaarden van de fabrikant voorafgaandelijk aan het gebruik van de producten na te lezen. 

 1. PERSOONSGEGEVENS

13.1. Het verzamelen van persoonsgegevens ten behoeve van de verkoop op afstand is bij wet verplicht. Deze informatie is essentieel voor de verwerking en versturing van bestellingen. Bij het ontbreken ervan of bij onvolledigheid van deze gegevens kan de bestelling ongeldig verklaard worden.

13.2. Ofelia is onderworpen aan de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, welke rekening houdt met de EU-richtlijnen van 24 oktober 1995.
Die wet voorziet dat ondernemingen die persoonsgegevens verzamelen de toestemming moeten hebben van de betrokken persoon. De gegevens moeten nauwkeurig zijn en moeten worden verzameld voor een specifiek, duidelijk en wettelijk doel. Iedereen moet toegang hebben tot zijn persoonsgegevens en moet het recht hebben om ze te kunnen wijzigen. De cliënt beschikt over een recht op toegang, een recht tot aanpassing, een recht tot verbetering en van afschaffing van de betreffende gegevens dat hij kan uitoefenen bij Ofelia.

13.3. Ofelia/Dmd Design BVBA verbinden zich er toe om de gegevens van hun cliënten nooit aan derden door te geven.

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM

De teksten, foto’s tekeningen, films, beelden, data, e-shop productdatabank, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van Ofelia zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Ofelia of derden toe.

De inhoud van de site Herbalorifa mag niet worden gekopieerd. Niets mag worden veranderd, niets mag op een andere site worden geplaatst, niets mag worden gepubliceerd in welke vorm ook zonder geschreven voorafgaande toestemming van Ofelia/Dmd Design BVBA.

Ofelia/Dmd Design BVBA geven op geen enkele manier en in geen enkel geval de toestemming om hun intellectuele eigendom, noch die van derden te gebruiken.

 1. NIETIGHEID

Partijen erkennen dat deze overeenkomst evenwichtig is, rekening houdend met wederzijdse rechten en verplichtingen.  De nietigheid van een van de clausules (of een deel ervan) impliceert niet de nietigheid van de rest van de clausule of de overeenkomst.  Indien een clausule nietig zou blijken, dan verbinden partijen zich er toe zo ter goeder trouw te onderhandelen over een nieuwe clausule die zo nauw als mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke overeenkomst.

 1. TOEPASSELIJK RECHT BIJ GESCHILLEN

16.1. Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de klant en Ofelia/Dmd Design BVBA zich er toe om – alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen – de mogelijkheid te onderzoeken om tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit geen oplossing biedt zijn enkel de rechtbanken van Oudenaarde bevoegd om kennis te nemen van eventuele vorderingen, ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de klant.
De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen de klant en Ofelia/Dmd Design BVBA zijn onderworpen aan het Belgische recht.

Ofelia/Dmd Design BVBA is aan geen enkele buitengerechtelijke arbitrage onderworpen in geval van klachten en betwistingen.

16.2. Er bestaat een ODR-platform (Online Dispute Resolution) die erop is gericht om de consument en de onderneming zowel op nationaal als grensoverschrijdend vlak hun onderlinge geschillen op een snelle en efficiënte (lees: online) wijze te beslechten: http://ec.europa.eu/odr/

Deze instantie zal als een scheidsrechter optreden om zo een oplossing te bieden. Het platform is zowel gebruiksvriendelijk als meertalig.